Képzéseink szociális szakembereknek

Képzéseink szociális szakembereknek

ÁSZV- ÁGAZATKÖZI SZUPERVÍZIÓS CSOPORT

A képzés célja, tartalma:

Az ágazatközi szupervíziós csoport a gyermekeket ellátó különböző ágazatban dolgozó szakemberek együttműködését, egymás munkájának, a munkával kapcsolatos nehézségeknek, egy-egy szakmai döntés hátterének mélyebb megismerését támogató folyamat. A szakemberek számára kihívást jelentő helyzetek feldolgozása történik a szakmai személyiség fókuszba helyezésével. A reflektált tapasztalatok, a csoporttársak nézőpontjai segítik a résztvevőket, hogy differenciáltabban kezelhessék a helyzeteket, új perspektívát kapjanak, érzelmi viszonyulásaik, gondolkodási sémáik tisztázódjanak, és rejtett képességeik, tudásuk aktivizálódjon.

A képzési alkalmakat a szakmai önismerettel, a gyermekúttal, a kommunikációs és konfliktushelyzetekkel, a rendszerszemlélettel, hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti háttérismeretek egészítik ki, valamint kapcsolódó strukturált gyakorlatok, dramatikus és szerepjátékok teszik színessé. A szakemberek számára nyújtott ágazatközi szupervíziós csoportok munkája jelentős előrelépést jelenthet az interdiszciplináris szemlélet formálásában, az ahhoz szükséges attitűdök kialakításában.

A képzés keretei:

A szupervízió 6 hónapon keresztül kéthetente 4 × 45 perc időtartamban, tapasztalt, diplomás szupervizor vezetésével, 7-9 fős csoportokban valósul meg.

Jelentkezés a képzésre.


ÁEMB - ÁGAZATKÖZI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORT

A képzés célja, tartalma:

A jelen projektben megvalósuló ágazatközi esetmegbeszélés egy interdiszciplináris módszer. Célja, hogy közös szakmai nyelvet és egységes eljárásrendeket segítsen kialakítani, oldja a munkát nehezítő szakmaközi hierarchikus beidegződéseket. Az ágazatközi esetmegbeszélés újszerűsége abban rejlik, hogy nem csupán a különböző szakterületeken dolgozó szakemberek találkozását teszi lehetővé, hanem egy-egy eset kapcsán együttműködésre, közös gondolkodásra, tényleges problémafeltárásra és problémakezelésre kerül sor. Főbb témák: motiváció, szemlélet és attitűd, asszertivitás, ágazatközi szakmai szerepek, feladatok és kompetenciák, problémakezelés, konfliktuskezelés, rendszerszemlélet és rendszerelméleti megközelítés, hatalom és hierarchia, gyermekutak.

A képzés keretei:

A továbbképzés 6 hónapon keresztül kéthetente 4 × 45 perc időtartamban, 10-12 fős csoportokban valósul meg egy képzett és tapasztalt, diplomás szakember vezetésével.

Jelentkezés a képzésre.


SZÜSZA - SZÜLŐ-SZAKEMBER CSOPORT

A képzés célja, tartalma:

A program abban támogatja a gyermeket és családját ellátó szakembereket, intézményeket, hogy az egyes ágazatok szereplői jobban ráláthassanak egymás munkájára, hatékonyabb együttműködés alakul ki közöttük. A továbbképzés célja, hogy ezzel kapcsolatos ismereteket nyújtson, valamint lehetőséget biztosítson a szakembereknek gyakorlati készségeik fejlesztéséhez. A továbbképzés specifikuma, hogy a különböző szakterületek szakemberei az érintett szülők és családtagjaik bevonásával vesznek részt benne.

A képzés keretei:

A továbbképzés 6 hónapon keresztül kéthetente 3 × 45 perc időtartamban, 8-12 fős csoportokban valósul meg. A foglalkozásokat egy képzett, az esetmegbeszélés műfajában és a családokkal való munkában egyaránt tapasztalt szakember vezeti.

KIKNEK AJÁNLJUK?

A továbbképzés specifikuma, hogy nemcsak a különböző szakterületek szakembereit várjuk a programra, hanem az érintett gyermekek szüleit, vagy a gyermek nevelésében, gondozásában aktívan részt vevő egyéb családtagokat is.

Jelentkezés a képzésre.


KOTIP - TIPIKUS ÉS ELTÉRŐ FEJLŐDÉS

A képzés célja, tartalma:

A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó, egészségügyi, köznevelési, valamint gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális területről érkező szakemberek egyik fontos feladata a gyermek testi-lelki fejlődésének nyomon követése, az eltérő, megkésett fejlődésmenet felismerése, a környezet fejlődésre gyakorolt hatásának azonosítása. Ugyanakkor információkkal kell szolgálniuk arról is, hogy az otthoni környezetben a szülő hogyan tudja támogatni és figyelni gyermekének fejlődését.

A képzés egyik fő célja, hogy a szakemberek megfelelően tudják segíteni a szülőket gyermekük fejlődésének megfigyelésében, támogatásában, az eltérések felismerésében, illetve adott esetben – ha saját kompetenciájukon belül nem tudnak adekvát támogatást nyújtani – a megfelelő szakemberhez irányítsák a gyermeket és a szülőt. Ugyanilyen kiemelt jelentőségű, hogy a korai életszakaszban a gyermek ellátásában részt vevő szakembereknek egységes, korszerű szakmai ismeretei legyenek a családokban előforduló jellegzetes viselkedési és nevelési problémákról.

Munkájuk megkívánja, hogy ismerjék a legalapvetőbb családdinamikai fogalmakat, ezeket az ismereteket jól tudják alkalmazni, az észlelt problémát idejében felismerjék, valamint képesek legyenek a szülők számára is közvetíteni ezek fontosságát, segítséget tudjanak nyújtani a tudatosításban.

Mindemellett – ha a kívánt változás nem jön létre – a szülőket a megfelelő szakemberekhez tudják irányítani, és motiválják is e segítség igénybevételére. A gyermek ellátásában részt vevő szakemberek mindegyikének szüksége van hasonló ismeretekre, természetesen az eltérő kompetenciák, feladatok miatt differenciált megközelítésben. A tréning jellegű képzés ezek elsajátításában jelent gyakorlati segítséget.

A képzés keretei:

A képzést személyes jelenlétet igénylő valamint ún. blended formában is (tantermi és e-learning módszer ötvözete) kínáljuk a résztvevőknek. A képzés 40 órás. A jelenléti képzés összesen 5 (3+2) alkalomból áll: az első képzési modult (3 egymást követő alkalom) 2-4 héttel később a második képzési modul követi (2 egymást követő alkalom). A blended képzés összesen 2 (1+1) alkalomból áll: az első kontaktnapot e-learning követi (konzulensi támogatással), majd 2-4 héttel később egy újabb kontaktalkalommal zárja.

HÁNY FŐS EGY CSOPORT?

Egy képzési csoportban 16-20 fő számára tudunk helyet biztosítani.

KIKNEK AJÁNLJUK?

A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó egészségügyi, köznevelési, valamint gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális területről érkező szakembereknek.

Jelentkezés a képzésre.


KORAITAN - GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés célja, hogy betekintést nyújtson a résztvevőknek a kora gyermekkori családközpontú tanácsadás elméleti és gyakorlati ismereteibe, elhelyezze a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és a gondozás tevékenyégét a kora gyermekkori intervenció rendszerében, és tárgyalja az intézményes szereplők kapcsolódási lehetőségeit. A családokkal történő munka sajátos szempontjai és a család mint rendszer témakörében megismerteti a résztvevőket az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő családok mindennapjainak kérdéseivel, a korai fejlesztés folyamatát segítő és akadályozó családi tényezőkkel. Gyakorlatba ágyazottan, esetismertetéseken, filmelemzéseken keresztül ismereteket nyújt a gyógypedagógiai tanácsadás elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a tanácsadás folyamatáról, valamint kitér a komplex beavatkozási stratégiák sérülésspecifikus sajátosságaira, érintve a korai fejlesztés területén leggyakrabban alkalmazott módszereket is.

A képzés keretei:

A továbbképzés 30 órás, 3 napos képzés.

HÁNY FŐS EGY CSOPORT?

Egy képzési csoport 16–20 fővel indul.

KIKNEK AJÁNLJUK?

Köznevelési intézményekben dolgozó szakembereknek, különös tekintettel a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző szakemberekre, de a képzés nyitott az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó szakemberek számára is. Elsősorban gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász végzettségű szakembereket várunk.

Jelentkezés a képzésre.